Μέτρα Στήριξης της Απασχόλησης

Πατώντας στον τίτλο μεταφέρεστε στην επεξήγηση του κάθε μέτρου.

 

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών
Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάση Διαταγμάτων και τους εργαζόμενους τους.
Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών
Για τις επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 25% και τους εργαζόμενους τους
Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών Αυτοεργοδοτουμένων
Για τους αυτοεργοδοτούμενους που είτε έκλεισαν βάση διαταγμάτων είτε έχουν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 25% και τους εργαζόμενους τους.
Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών
Για τη στήριξη εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών και δεν είναι δυνατόν να εργαστούν.
Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
Για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι σε καραντίνα ή αυτοπεριορισμό ή έχουν προσβληθεί από τον Covid19.
Αναστολή Δόσεων Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
Για όσους πληρώνουν με δόσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η καταβολή των δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 έχει ανασταλεί.
Παράταση Υποβολής Ενστάσεων στο ΤΚΑ από αυτοεργοδοτουμένους
Η χρονική περιόδος υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους που έληγε στις 31 Μαρτίου έχει παραταθεί για ένα μήνα και λήγει στις τις 30 Απριλίου 2020.
Άλλα Μέτρα
Στη στήριξη της Απασχόλησης στοχεύει ακόμη – μεταξύ άλλων – το μέτρο:
Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς στο ΓΕΣΥ
που περιγράφεται στη Σελίδα με τα Καθολικά Μέτρα Στήριξης
και το μέτρο της
Αναστολή Αποπληρωμής Δόσεων και Τόκων
που περιγράφεται στη Σελίδα με τα Μέτρα σε σχέση με το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Πληροφορίες
1433 – Γραμμή Ενημέρωσης για Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας
Εξυπηρέτηση Πολιτών από Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Καταγγελίες για Παραβιάσεις Δικαιωμάτων των Εργαζομένων
Υπενθυμίζεται ότι – όπου αυτό είναι δυνατό – συνίσταται όλοι να εργαζόμαστε από το σπίτι.

Αναλυτικά τα μέτρα

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που λόγω των διαταγμάτων ανέστειλαν πλήρως τις εργασίες τους, βάση του οποίου το κράτος καταβάλλει ειδικό ανεργιακό επίδομα στους εργαζομένους ίσο με το 60% των αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τα €1.214.
Ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκεται στην τελευταία “καρτέλα” επεξήγησης του Σχεδίου.

Να σημειωθεί ότι  το Υπουργείο Εργασίας ανήγγειλε την επέκταση του μέτρου σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και το ποιους ακριβώς καλύπτει. Ως εκ τούτου είναι πιθανόν να υπάρχουν αλλαγές στα παραδείγματα και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω. 

Η ανακοίνωση εδώ

Επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εργοδότες) που έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους

Προϋπόθεση για τη συμπερίληψη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο είναι να υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 80% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών της και για το μήνα Απρίλιο 2020.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.

Νοείται ότι αυτή η μείωση του κύκλου εργασιών, θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

Στον υπολογισμό της μείωσης πέραν του 80%, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 16η Μαρτίου 2020, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής έστω και εάν αυτή έγινε μετά την 16η Μαρτίου 2020.

Σημείωση: η έννοια του όρου «επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εργοδότες και με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδοτουμένους τους.

Το σχέδιο μπορεί να έχει ημερομηνία έναρξης από την 11/3/2020 μέχρι την 12/4/2020, ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία μια επιχείρηση έχει τεθεί σε υποχρεωτική αναστολή με βάση απόφαση της Κυβέρνησης.

* Με βάση δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Εργασίας, το μέτρο παρατείνεται μέχρι 12 Ιουνίου 2020.

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο σχέδιο θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

1  Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020

2  Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος για την πιο κάτω περίοδο:

α. γία την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο,
β. επιπλέον, περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο,
γ. επιπλέον ένα μήνα

Εάν για παράδειγμα μια επιχείρηση συμμετέχει στο σχέδιο για 3 μήνες, τότε η περίοδος που θα ισχύει η ρήτρα θα είναι συνολικά 7 μήνες από την ημερομηνία ένταξης στο σχέδιο.

Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως (πειθαρχικά παραπτώματα κ.ο.κ.).

3  Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών.

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν 10 ή περισσότερους 9 εργοδοτουμένους θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.

Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Προτεραιότητα δηλαδή έχουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν αρκούν για να συμπληρωθεί το 90% που προνοεί το Σχέδιο, τότε θα μπορούν μέτοχοι ή διευθυντές να συμπεεριληφθούν μέχρι να συμπληρωθεί το 90%.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών με την έννοια:

α. σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, ή

β. συνδεδεμένων εταιρειών με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

και εφόσον οι δραστηριότητες όλων αυτών των εταιρειών αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν για το Ειδικό Σχέδιο της Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, θα θεωρούνται ως μία και μόνο αίτηση του ομίλου και οι όροι και οι προϋποθέσεις του Σχεδίου θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως Μία αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπολογίζεται ανάλογα με το:

 • Εάν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα, εάν δηλαδή ο αιτητής είχε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, τότε το Ειδικό Επίδομα υπολογίζεται στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων.
  .
 • Εάν δεν καλύπτονται οι πιο πάνω ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, τότε το επίδομα δίνεται κατ’ εξαίρεση και το ύψος του ανέρχεται στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του Ιανουαρίου 2020 ή στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Αναλυτικά για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες, ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος, με παραδείγματα, φαίνεται στις επόμενες καρτέλες.

1  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, είχαν δηλαδή εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, τότε το Ειδικό Επίδομα υπολογίζεται στο:

60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

Μέθοδος και Τρόπος Υπολογισμού:

 • οι συνολικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018,
 • αυτές διαιρούνται δια 52 εβδομάδες (σύνολο εβδομάδων του έτους)
 • το αποτέλεσμα διαιρείται δια 6 ημέρες (εργάσιμες ημέρες εβδομάδας)
 • το ποσό που προκύπτει για κάθε εργάσιμη ημέρα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ημερών, για τις οποίες ζητήθηκε Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
 • το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος των πιο πάνω υπολογισμών.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €1.000 για 12 μήνες και έλαβε και 13ο μισθό:

€1.000 Χ 13 μήνες = €13.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€13.000 / 52 εβδομάδες = €250 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€250/ 6 μέρες = €41,66 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€41,66 Χ 60% = €25 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €25 = €600

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 4 μήνες το 2018 με μισθό €1.000:

€1.000 Χ 4 μήνες = €4.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€4.000 / 52 εβδομάδες = €76,92 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€76,92 / 6 μέρες = €12,82 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€12,82 Χ 60% = €7,69 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €7,69 = €184,62

Παράδειγμα 3:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €3.000 για 12 μήνες:

€3.000 Χ 12 μήνες = €36.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€36.000 / 52 εβδομάδες = €692,31 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€692,31 / 6 μέρες = €115,39 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€115,39 Χ 60% = €69,23 (το ημερήσιο επίδομα).

Επειδή το ημερήσιο επίδομα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που είναι δυνατό να καταβληθεί (€1.214 για περίοδο ενός μηνός), το ημερήσιο επίδομα καθορίζεται στο μέγιστο δυνατό, δηλαδή στα €46,69.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι €46,69 Χ 24 = €1120,56

Σημείωση: Λείπουν δύο εργάσιμες ημέρες την περίοδο από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, για να συμπληρωθεί ένας μήνας, γι’ αυτό και ο δικαιούχος δεν λαμβάνει το μέγιστο των €1.214.

2  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, δεν είχαν δηλαδή εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, το ύψος του – κατ’ εξαίρεση – Ειδικού Επιδόματος ανέρχεται:

 • στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του Ιανουαρίου 2020 ή
 • στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος άρχισε εργασία για πρώτη φορά εντός του 2019 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου ήταν €1.000.

Σε αυτή την περίπτωση το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€1.000 / 4,33 εβδομάδες = €230,77 (οι εβδομαδιαίες απολαβές)

€230,77 / 6 μέρες = €38,46 (οι ημερήσιες απολαβές)

€38,46 Χ 40% = €15,39 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €15,39 = €369,22

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 2 μήνες το 2018 με μισθό €800 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου 2020 είναι €900:

Σε αυτή την περίπτωση το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€900 / 4,33 εβδομάδες = €207,69 (οι εβδομαδιαίες απολαβές)

€207,69 / 6 μέρες = €34,62 (οι ημερήσιες απολαβές)

€34,62 Χ 40% = €13,85 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 30/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 12 εργάσιμες μέρες (εξαιρείται η Κυριακή) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 12 Χ €13,85 = €166,20

Όχι. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιωμένης ασφάλισης* για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

*  “Εξομοιούμενη ασφάλιση” σημαίνει ότι ενώ ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών οι αποδοχές του λογαριάζονται ως ασφαλιστέες για τους σκοπούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

Για την περίοδο του μήνα που η επιχείρηση λειτουργούσε ο ανάλογος μισθός θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν κλείσει με βάση τα διατάγματα, μπορούν να λειτουργούν είτε ηλεκτρονικά είτε με σύστημα κατ” οίκον διανομής των προϊόντων τους.

Ειδικά για εστιατόρια/καφετέριες, μπορούν, πέραν τις κατ” οίκον διανομής, να λειτουργούν με το σύστημα “take away”.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών θα είναι μικρότερη του 80%, οι επιχειρήσεις δεν θα δικαιούνται ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών, αλλά δικαιούνται ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών, εφόσον βέβαια πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις εκείνου του σχεδίου.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όχι.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί ότι τα παραχωρηθέντα από το Υπουργείο Εργασίας επιδόματα δεν θα  χρησιμοποιηθούν έναντι οποιονδήποτε δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των πελατών.

Oι εργοδοτούμενοι οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της τουριστικής βιομηχανίας (όπως ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την ολοκλήρωση της περιόδου της αναστολής τους να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο.

Σε περίπτωση που επιχείρηση αποφασίσει να μην ενταχθεί στο σχέδιο, τότε η ήδη υπάρχουσα εργατική νομοθεσία εφαρμόζεται κανονικά όπως ίσχυε προηγουμένως.

Το Υπουργείο Εργασίας παραχωρεί το ποσό του επιδόματος με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό θα είναι πρακτικά αδύνατο να σας δοθούν έγκαιρα τα χρήματα, ακόμη και αν είστε δικαιούχος.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί στο τάχιστο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών.

Γι” αυτό σε περίπτωση που δεν έχετε Τραπεζικό Λογαριασμό ή κάρτα αναλήψεων (είτε πιστωτική, είτε χρεωστική), τότε καλείστε να επικοινωνήσετε με το τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας για προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες διευθετήσεις.

Η βουλή έχει εγκρίνει νόμο που δίνει στην Υπουργό Εργασίας την ευχέρεια να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορίζοντας τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για ειδικές παροχές για την αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει εκδόσει την:
Απόφαση με Αρ. 4 του 2020 – Κ.Δ.Π. 130/2020.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει ακόμη εκδόσει την:
περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 6) του 2020.

Η αίτηση ένταξης για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Αίτηση – Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών 

Για να καταβληθεί το επίδομα στους εργοδοτούμενους,ο κάθε εργοδοτούμενος χωριστά θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο και θα κατατεθεί το επίδομα:

EEA.6: Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών

Σχέδιο στήριξης για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους ίση ή μεγαλύτερη του 25%, βάση του οποίου το κράτος καταβάλλει ειδικό ανεργιακό επίδομα στους εργαζομένους στο 60% των αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τα €1.214.
Ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκεται στην τελευταία “καρτέλα” επεξήγησης του Σχεδίου.

Να σημειωθεί ότι  το Υπουργείο Εργασίας ανήγγειλε την επέκταση του μέτρου σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και το ποιους ακριβώς καλύπτει. Ως εκ τούτου είναι πιθανόν να υπάρχουν αλλαγές στα παραδείγματα και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω. 

Η ανακοίνωση εδώ

Επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μερική αναστολή σημαίνει ότι σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών της και για το μήνα Απρίλιο 2020.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.

Νοείται ότι αυτή η μείωση του κύκλου εργασιών, θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

Στον υπολογισμό της μείωσης πέραν του 25%, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 16η Μαρτίου 2020, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής έστω και εάν αυτή έγινε μετά την 16η Μαρτίου 2020.

Σημείωση: η έννοια του όρου «επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εργοδότες και με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδοτουμένους τους.

Το σχέδιο μπορεί να έχει ημερομηνία έναρξης από την 16/3/2020 μέχρι την 12/4/2020.

* Με βάση δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Εργασίας, το μέτρο παρατείνεται μέχρι 12 Ιουνίου 2020.

Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους όπως εμφαίνονται πιο κάτω:

 • Υπεραγορές
 • Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα
 • Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών
 • Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 • Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων
 • Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων
 • Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
 • Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων)
 • Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
 • Γηροκομεία
 • Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
 • Φαρμακεία
 • Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών

Επιπλέον, η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει με οποιονδήποτε τρόπο στους εργοδοτούμενους που καλύπτονται.

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο σχέδιο θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

1  Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020

2  Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος για την πιο κάτω περίοδο:

α. γία την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο,
β. επιπλέον, περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο,
γ. επιπλέον ένα μήνα

Εάν για παράδειγμα μια επιχείρηση συμμετέχει στο σχέδιο για 3 μήνες, τότε η περίοδος που θα ισχύει η ρήτρα θα είναι συνολικά 7 μήνες από την ημερομηνία ένταξης στο σχέδιο.

Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως (πειθαρχικά παραπτώματα κ.ο.κ.).

3  Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

Σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτούμενους, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του μετόχου ή διευθυντή που μπορεί να έχουν, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του σχεδίου.

Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν από 3 μέχρι 50 εργοδοτουμένους και πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους, για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

Το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης υπολογισμού του 75% στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Ποιοι δεν δικαιούνται επίδομα:

1  Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους ή συνέταιρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών.

2  Δεν παρέχεται ακόμη σε γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης.

Εξαίρεση στην πιο πάνω ρήτρα μπορεί να υπάρξει μόνο στο ενδεχόμενο που οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, εκτός από τους μετόχους και διευθυντές όπως καθορίζονται πιο πάνω, δεν αρκούν για να καλυφθεί το ποσοστό του 75% των εργοδοτουμένων που προνοεί το σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν και κάποιοι από τους μετόχους ή διευθυντές να συμπεριληφθούν για να καλυφθεί το ποσοστό του 75% των εργαζομένων της επιχείρησης που θα δικαιούνται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους και πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί  Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

Το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Ποιοι δεν δικαιούνται επίδομα:

1  Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους ή συνέταιρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών.

2  Δεν παρέχεται ακόμη σε γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης.

Εξαίρεση στην πιο πάνω ρήτρα μπορεί να υπάρξει μόνο στο ενδεχόμενο που οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, εκτός από τους μετόχους και διευθυντές όπως καθορίζονται πιο πάνω, δεν αρκούν για να καλυφθεί το ποσοστό του 60% των εργοδοτουμένων που προνοεί το σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν και κάποιοι από τους μετόχους ή διευθυντές να συμπεριληφθούν για να καλυφθεί το ποσοστό του 60% των εργαζομένων της επιχείρησης που θα δικαιούνται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών με την έννοια:

α. σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, ή

β. συνδεδεμένων εταιρειών με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

και εφόσον οι δραστηριότητες όλων αυτών των εταιρειών αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν για το Ειδικό Σχέδιο της Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, θα θεωρούνται ως μία και μόνο αίτηση του ομίλου και οι όροι και οι προϋποθέσεις του Σχεδίου θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως Μία αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπολογίζεται ανάλογα με το:

 • Εάν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα, εάν δηλαδή ο αιτητής είχε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, τότε το Ειδικό Επίδομα υπολογίζεται στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων.
  .
 • Εάν δεν καλύπτονται οι πιο πάνω ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, τότε το επίδομα δίνεται κατ’ εξαίρεση και το ύψος του ανέρχεται στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του Ιανουαρίου 2020 ή στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Αναλυτικά για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες, ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος, με παραδείγματα, φαίνεται στις επόμενες καρτέλες.

1  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, είχαν δηλαδή εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, τότε το Ειδικό Επίδομα υπολογίζεται στο:

60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

Μέθοδος και Τρόπος Υπολογισμού:

 • οι συνολικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018,
 • αυτές διαιρούνται δια 52 εβδομάδες (σύνολο εβδομάδων του έτους)
 • το αποτέλεσμα διαιρείται δια 6 ημέρες (εργάσιμες ημέρες εβδομάδας)
 • το ποσό που προκύπτει για κάθε εργάσιμη ημέρα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ημερών, για τις οποίες ζητήθηκε Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
 • το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος των πιο πάνω υπολογισμών.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €1.000 για 12 μήνες και έλαβε και 13ο μισθό:

€1.000 Χ 13 μήνες = €13.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€13.000 / 52 εβδομάδες = €250 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€250/ 6 μέρες = €41,66 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€41,66 Χ 60% = €25 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €25 = €600

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 4 μήνες το 2018 με μισθό €1.000:

€1.000 Χ 4 μήνες = €4.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€4.000 / 52 εβδομάδες = €76,92 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€76,92 / 6 μέρες = €12,82 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€12,82 Χ 60% = €7,69 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €7,69 = €184,62

Παράδειγμα 3:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €3.000 για 12 μήνες:

€3.000 Χ 12 μήνες = €36.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€36.000 / 52 εβδομάδες = €692,31 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€692,31 / 6 μέρες = €115,39 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€115,39 Χ 60% = €69,23 (το ημερήσιο επίδομα).

Επειδή το ημερήσιο επίδομα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που είναι δυνατό να καταβληθεί (€1.214 για περίοδο ενός μηνός), το ημερήσιο επίδομα καθορίζεται στο μέγιστο δυνατό, δηλαδή στα €46,69.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι €46,69 Χ 24 = €1120,56

Σημείωση: Λείπουν δύο εργάσιμες ημέρες την περίοδο από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, για να συμπληρωθεί ένας μήνας, γι’ αυτό και ο δικαιούχος δεν λαμβάνει το μέγιστο των €1.214.

2  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, δεν είχαν δηλαδή εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, το ύψος του – κατ’ εξαίρεση – Ειδικού Επιδόματος ανέρχεται:

 • στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του Ιανουαρίου 2020 ή
 • στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος άρχισε εργασία για πρώτη φορά εντός του 2019 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου ήταν €1.000.

Σε αυτή την περίπτωση το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€1.000 / 4,33 εβδομάδες = €230,77 (οι εβδομαδιαίες απολαβές)

€230,77 / 6 μέρες = €38,46 (οι ημερήσιες απολαβές)

€38,46 Χ 40% = €15,39 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €15,39 = €369,22

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 2 μήνες το 2018 με μισθό €800 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου 2020 είναι €900:

Σε αυτή την περίπτωση το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€900 / 4,33 εβδομάδες = €207,69 (οι εβδομαδιαίες απολαβές)

€207,69 / 6 μέρες = €34,62 (οι ημερήσιες απολαβές)

€34,62 Χ 40% = €13,85 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 30/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 12 εργάσιμες μέρες (εξαιρείται η Κυριακή) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 12 Χ €13,85 = €166,20

Όχι. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα, εκτός εάν ο εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί τον εργαζόμενο (βλέπε πιο κάτω).

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιωμένης ασφάλισης* για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί τον εργαζόμενο, τότε θα καταβάλλει και τις ανάλογες του υπολοίπου του μισθού εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βλέπε πιο κάτω)

*  “Εξομοιούμενη ασφάλιση” σημαίνει ότι ενώ ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών οι αποδοχές του λογαριάζονται ως ασφαλιστέες για τους σκοπούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ναι, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού του και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη.

Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον συναινεί, να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης του.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιωμένης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί τον εργαζόμενο, τότε θα καταβάλλει και τις ανάλογες του υπολοίπου του μισθού εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βλέπε πιο κάτω)

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

Για την περίοδο του μήνα που η επιχείρηση λειτουργούσε ο ανάλογος μισθός θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όχι.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί ότι τα παραχωρηθέντα από το Υπουργείο Εργασίας επιδόματα δεν θα  χρησιμοποιηθούν έναντι οποιονδήποτε δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των πελατών.

Σε περίπτωση που επιχείρηση αποφασίσει να μην ενταχθεί στο σχέδιο, τότε η ήδη υπάρχουσα εργατική νομοθεσία εφαρμόζεται κανονικά όπως ίσχυε προηγουμένως.

Το Υπουργείο Εργασίας παραχωρεί το ποσό του επιδόματος με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό θα είναι πρακτικά αδύνατο να σας δοθούν έγκαιρα τα χρήματα, ακόμη και αν είστε δικαιούχος.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί στο τάχιστο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών.

Γι” αυτό σε περίπτωση που δεν έχετε Τραπεζικό Λογαριασμό ή κάρτα αναλήψεων (είτε πιστωτική, είτε χρεωστική), τότε καλείστε να επικοινωνήσετε με το τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας για προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες διευθετήσεις.

Η Βουλή έχει εγκρίνει νόμο που δίνει στην Υπουργό Εργασίας την ευχέρεια να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορίζοντας τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για ειδικές παροχές για την αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει εκδόσει την:
Απόφαση με Αρ. 5 του 2020 – Κ.Δ.Π. 130/2020.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει ακόμη εκδόσει την:
περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 6) του 2020.

Η αίτηση ένταξης για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Αίτηση – Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών 

Για να καταβληθεί το επίδομα στους εργοδοτούμενους,ο κάθε εργοδοτούμενος χωριστά θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο και θα κατατεθεί το επίδομα:

EEA.6: Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Αυτοεργοδοτουμένων

Σχέδιο στήριξης για αυτοτελώς εργαζόμενους (αυτοεργοδοτούμενους) που με βάση Διάταγμα έχουν αναστείλει πλήρως τις εργασίες τους ή που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους ίση ή μεγαλύτερη του 25%.
Με βάση το Σχέδιο το κράτος καταβάλλει ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων στο 60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους και με ανώτατο όριο τα €900 μηνιαίως.
Ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκεται στην τελευταία “καρτέλα” επεξήγησης του Σχεδίου.

Να σημειωθεί ότι  το Υπουργείο Εργασίας ανήγγειλε την επέκταση του μέτρου σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και το ποιους ακριβώς καλύπτει. Ως εκ τούτου είναι πιθανόν να υπάρχουν αλλαγές στα παραδείγματα και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω. 

Η ανακοίνωση εδώ

Το Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων αφορά τις δύο πιο κάτω κατηγορίες:

1  αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους,

2  αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020.

Η σύγκριση γίνεται με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.

Νοείται ότι αυτή η μείωση του κύκλου εργασιών, θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

Στον υπολογισμό της μείωσης πέραν του 25%, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 16η Μαρτίου 2020, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής έστω και εάν αυτή έγινε μετά την 16η Μαρτίου 2020.

Το σχέδιο μπορεί να έχει ημερομηνία έναρξης από την 16/3/2020 μέχρι την 12/4/2020.

* Με βάση δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Εργασίας, το μέτρο παρατείνεται μέχρι 12 Ιουνίου 2020.

Το Σχέδιο στήριξης για αυτοτελώς εργαζόμενους δεν εφαρμόζεται στα πιο κάτω επαγγέλματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους όπως εμφαίνονται πιο κάτω:

 • Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι
 • Ιατροί (με εξαίρεση τους οδοντίατρους)
 • Κτηνίατροι
 • Φαρμακοποιοί
 • Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού
 • Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών
 • Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές, μίνι μάρκετ
 • Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που εργοδοτούν και άλλα πρόσωπα, μπορούν να εντάξουν τους  εργοδοτούμενούς τους στο Σχέδιο Πλήρους ή Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, ανάλογα με το πιο εφαρμόζεται.

Για να ενταχθεί ένας αυτοεργοδοτούμενος που εργοδοτεί προσωπικό στο σχέδιο θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

1  Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020

2  Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος για την πιο κάτω περίοδο:

α. γία την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο,
β. επιπλέον, περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο,
γ. επιπλέον ένα μήνα

Εάν για παράδειγμα μια επιχείρηση συμμετέχει στο σχέδιο για 3 μήνες, τότε η περίοδος που θα ισχύει η ρήτρα θα είναι συνολικά 7 μήνες από την ημερομηνία ένταξης στο σχέδιο.

Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως (πειθαρχικά παραπτώματα κ.ο.κ.).

3  Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

Όχι. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα, εκτός εάν ο εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί τον εργαζόμενο (βλέπε πιο κάτω).

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων είναι εβδομαδιαίο και θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 για περίοδο τεσσάρων βδομάδων και δεν μπορεί να ξεπερνά τα €900 για περίοδο τεσσάρων βδομάδων.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιωμένης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί τον εργαζόμενο, τότε θα καταβάλλει και τις ανάλογες του υπολοίπου του μισθού εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βλέπε πιο κάτω)

*  “Εξομοιούμενη ασφάλιση” σημαίνει ότι ενώ ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών οι αποδοχές του λογαριάζονται ως ασφαλιστέες για τους σκοπούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο αυτοτελώς εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Ναι, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού του και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη.

Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον συναινεί, να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης του.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιωμένης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί τον εργαζόμενο, τότε θα καταβάλλει και τις ανάλογες του υπολοίπου του μισθού εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βλέπε πιο κάτω)

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

Για την περίοδο του μήνα που η επιχείρηση λειτουργούσε ο ανάλογος μισθός θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που επιχείρηση αποφασίσει να μην ενταχθεί στο σχέδιο, τότε η ήδη υπάρχουσα εργατική νομοθεσία εφαρμόζεται κανονικά όπως ίσχυε προηγουμένως.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όχι.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί ότι τα παραχωρηθέντα από το Υπουργείο Εργασίας επιδόματα δεν θα  χρησιμοποιηθούν έναντι οποιονδήποτε δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των πελατών.

Το Υπουργείο Εργασίας παραχωρεί το ποσό του επιδόματος με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό θα είναι πρακτικά αδύνατο να σας δοθούν έγκαιρα τα χρήματα, ακόμη και αν είστε δικαιούχος.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί στο τάχιστο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών.

Γι” αυτό σε περίπτωση που δεν έχετε Τραπεζικό Λογαριασμό ή κάρτα αναλήψεων (είτε πιστωτική, είτε χρεωστική), τότε καλείστε να επικοινωνήσετε με το τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας για προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες διευθετήσεις.

Η Βουλή έχει εγκρίνει νόμο που δίνει στην Υπουργό Εργασίας την ευχέρεια να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορίζοντας τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για ειδικές παροχές για την αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει εκδόσει την:
Απόφαση με Αρ. 3 του 2020 – Κ.Δ.Π. 130/2020.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει ακόμη εκδόσει την:
περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 6) του 2020.

Η αίτηση ένταξης για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Αυτοεργοδοτουμένων υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Αίτηση – Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Αυτοεργοδοτουμένων

Για να καταβληθεί το επίδομα στον αιτητή, χρειάζεται οπωσδήποτε ο κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο και θα κατατεθεί το επίδομα:

EEA.6: Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι για τους εργοδοτούμενους τους, θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Πλήρους ή Μερικής Αναστολής Εργασιών.

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

Σχέδιο παραχώρησης Επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών για τη στήριξη εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες και δεν μπορούν να εργαστούν με ευέλικτο τρόπο.

Το Σχέδιο παραχώρησης Επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών αφορά εργαζόμενους γονείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας.

Παιδιά με αναπηρία σημαίνει παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που ανήκουν σε μια από τις τρεις πιο κάτω κατηγορίες:

1  Πρόσωπα τα οποία έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και τα οποία πιστοποιούνται ως πρόσωπα με σοβαρή ή ολική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, ή

2  να έχουν εγκριθεί ως λήπτες δημόσιου βοηθήματος ως ανάπηρα άτομα με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, μέχρι να πιστοποιηθούν ως άτομα με σοβαρή ή ολική μακροχρόνια σωματική ή/και πνευματική ή/και διανοητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, εφόσον κληθούν για πιστοποίηση ή πρόσωπα που πιστοποιούνται από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ως πρόσωπα με μέτρια νοητική αναπηρία, ή

3  πρόσωπα τα οποία έχουν θεωρηθεί δικαιούχοι των επιδομάτων που λαμβάνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένων και των οροθετικών ατόμων.

Το σχέδιο ισχύει από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020.

Συνολικά και για τους δύο γονείς η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 βδομάδες.

* Με βάση δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Εργασίας, το μέτρο παρατείνεται μέχρι 12 Ιουνίου 2020.

Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι πληρούν και τις έξι πιο κάτω προϋποθέσεις:

1  είναι μισθωτοί

2  είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020

3  έχουν ακαθάριστο τελευταίο μηνιαίο μισθό το ανώτερο μέχρι €2.500

4  Έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση του Εργοδότη.

5  η φύσης της εργασίας τους δεν επιτρέπει να εργαστούν με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο

6  δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια.

Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών που ο τελευταίος μηνιαίος μισθός υπερβαίνει τις €2.500, αυτές θα εξεταστούν μεμονωμένα με βάση τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά.

Την Ειδική Άδεια μπορούν να την πάρουν και οι δύο γονείς αλλά όχι και οι δύο μαζί την ίδια περίοδο.

Ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών εάν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται την ίδια περίοδο (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή ειδικό ανεργιακό επίδομα ή επίδομα ασθενείας ή ειδικό επίδομα ασθενείας είτε επειδή είναι άνεργος είτε για άλλους παρόμοιους λόγους). Εξαίρεση στον πιο πάνω κανόνα δίνεται όταν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό Covid19, ή νοσηλεύεται, ή είναι πρόσωπο με αναπηρία, ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.

Γονείς ατόμων με αναπηρία στους οποίους ήδη παραχωρείται επίδομα φροντίδας, δεν δικαιούνται επιπλέον Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών.

Το Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Ιανουαρίου 2020. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τελευταίο μισθό 2020, τότε υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, υπολογίζεται επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού.

Για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000, υπολογίζεται επίδομα σε ποσοστό 40%.

Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000.

Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα φτάνει τα €1.200.

Το παρεχόμενο επίδομα θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος που δεν είναι μονογονέας, με δηλωμένο μισθό Ιανουαρίου 2020 ύψους €1.400, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την περίοδο 16/3/2020 μέχρι 29/3/2020 (2 βδομάδες):

€1000 Χ 60% + €400 (60% για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού)

€400 Χ 40% = €160 (40% για το μισθό από €1.000 μέχρι €2.000)

€600 + €160 = €760 (το μηνιαίο επίδομα)

€760 / 4,33 βδομάδες = €175,38 (το εβδομαδιαίο επίδομα)

€175,38 / 6 μέρες = €29,23 (το ημερήσιο επίδομα)

Εφόσον το αίτημα αφορά 2 βδομάδες, υπολογίζεται το πιο πάνω ημερήσιο ποσό για 12 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και:

το καταβλητέο επίδομα είναι €29,23 Χ 12 = 350,77

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος που είναι μονογονέας, με δηλωμένο μισθό Ιανουαρίου 2020 ύψους €2.400, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την περίοδο 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 (4 βδομάδες):

€1000 Χ 70% = €700 (70% για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού)

€1000 Χ 50% = €500 (50% για το μισθό από €1.000 μέχρι €2.000)

€700 + €500 = €1200 (το μηνιαίο επίδομα)

€1200  / 4,33 = €276,92 (το εβδομαδιαίο επίδομα)

€276,92 / 6 = €46,15 (το ημερήσιο επίδομα)

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Φροντίδας Παιδιών ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €46,15 = €1.107,60.

Όχι. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.

Η περίοδος καταβολής του Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης* για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

*  “Εξομοιούμενη ασφάλιση” σημαίνει ότι ενώ ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών οι αποδοχές του λογαριάζονται ως ασφαλιστέες για τους σκοπούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας.

Όχι.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί ότι τα παραχωρηθέντα από το Υπουργείο Εργασίας επιδόματα δεν θα  χρησιμοποιηθούν έναντι οποιονδήποτε δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των πελατών.

Το Υπουργείο Εργασίας παραχωρεί το ποσό του επιδόματος με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό θα είναι πρακτικά αδύνατο να σας δοθούν έγκαιρα τα χρήματα, ακόμη και αν είστε δικαιούχος.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί στο τάχιστο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών.

Γι” αυτό σε περίπτωση που δεν έχετε Τραπεζικό Λογαριασμό ή κάρτα αναλήψεων (είτε πιστωτική, είτε χρεωστική), τότε καλείστε να επικοινωνήσετε με το τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας για προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες διευθετήσεις.

Η Βουλή έχει εγκρίνει νόμο που δίνει στην Υπουργό Εργασίας την ευχέρεια να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορίζοντας τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για ειδικές παροχές για την αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει εκδόσει την:
Απόφαση με Αρ. 1 του 2020 – Κ.Δ.Π. 130/2020.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει ακόμη εκδόσει την:
περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 6) του 2020.

Η αίτηση ένταξης για χορήγηση της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αίτηση Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών

Για να σας καταβληθεί το επίδομα, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού:

EEA.6: Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Σχέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για τη στήριξη μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή ανήκουν σε:
 • Ευπαθείς Ομάδες
 • Έχουν τεθεί σε Καραντίνα
 • Έχουν τεθεί σε Αυτοπεριορισμό
 • Έχουν Προσβληθεί από τον Covid19

Να σημειωθεί ότι  το Υπουργείο Εργασίας ανήγγειλε την επέκταση του μέτρου σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και το ποιους ακριβώς καλύπτει. Ως εκ τούτου είναι πιθανόν να υπάρχουν αλλαγές στα παραδείγματα και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω. 

Η ανακοίνωση εδώ

Το Σχέδιο παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας αφορά μισθωτούς ή αυτοτελώς εργαζόμενους που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

Άτομα που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες

Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό (βλέπε σχετική “καρτέλα” πιο κάτω).

Εξαιρούνται όσοι η φύση της εργασίας τους επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.

Άτομα με Αναπηρίες

Άτομα με αναπηρίες τα οποία εργάζονται με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη.

Άτομα που έχουν τεθεί σε Καραντίνα

Πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα), βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, ή ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό.

Εξαιρούνται όσοι η φύση της εργασίας τους επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.

Άτομα που έχουν τεθεί σε Αυτοπεριορισμό

Πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, ή ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό.

Εξαιρούνται όσοι η φύση της εργασίας τους επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.

Άτομα που έχουν Προσβληθεί από τον Covid19

Πρόσωπα οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας.

Το σχέδιο ισχύει μέχρι την 12/4/2020.

* Με βάση δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Εργασίας, το μέτρο παρατείνεται μέχρι 12 Ιουνίου 2020.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε μισθωτούς ή αυτοτελώς εργαζόμενους (αυτοεργοδοτούμενους) οι οποίοι:

1  εργάζονται κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας,

2  είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

3 είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη.

Μοναδική εξαίρεση από τις πιο πάνω προϋποθέσεις είναι άτομα ηλικίας από 63 μέχρι 65 ετών τα οποία δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη αλλά ανήκουν είτε στις Ευπαθείς Ομάδες, είτε έχουν τεθεί σε Καραντίνα/Αυτοπεριορισμό, ή έχουν προσβληθεί από τον Covid19.

Με βάση σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, με τον όρο “ευπαθείς ομάδες” καθορίζονται άτομα που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών.

2. Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

 • Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή),
 • Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια,
 • Σακχαρώδη διαβήτη,
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση),
 • Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C),
 • Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα,
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη θαλασσαιμία),
 • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη),
 • Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου),
 • Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,
 • Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και θα περιορίζονται από τον εργασιακό τους χώρο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Βεβαίωση ή Ιατρικό Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό του Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας, ως αποδεικτικό στοιχείο.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπολογίζεται ως ακολούθως:

Μισθωτά πρόσωπα και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο

Μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.

Αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο για το οποίο δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του με βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ελάχιστο ποσό που δύναται να καταβληθεί σε δικαιούχο αυτής της κατηγορίας για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων είναι τα €100.

Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

1  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ειδικό επίδομα ασθένειας με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, είχαν δηλαδή εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, τότε το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπολογίζεται στο:

60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

Η διαφορά με το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα των Σχεδίων Πλήρους η Μερικής Αναστολής Εργασιών, είναι ότι αφαιρούνται από τον υπολογισμό οι πρώτες τρεις μέρες από την περίοδο που υποβάλλει ο αιτητής, με βάση τη Νομοθεσία.

Μέθοδος και Τρόπος Υπολογισμού:

 • οι συνολικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018,
 • αυτές διαιρούνται δια 52 εβδομάδες (σύνολο εβδομάδων του έτους)
 • το αποτέλεσμα διαιρείται δια 6 ημέρες (εργάσιμες ημέρες εβδομάδας)
 • το ποσό που προκύπτει για κάθε εργάσιμη ημέρα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ημερών, για τις οποίες ζητήθηκε Ειδικό Επίδομα Ασθένειας, αφαιρουμένων των πρώτων τριών ημερών.
 • το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος των πιο πάνω υπολογισμών.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Επίδομα Ασθένειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €1.000 για 12 μήνες και έλαβε και 13ο μισθό:

€1.000 Χ 13 μήνες = €13.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€13.000 / 52 εβδομάδες = €250 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€250/ 6 μέρες = €41,66 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€41,66 Χ 60% = €25 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 21 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι τρεις πρώτες μέρες) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 21 Χ €25 = €525

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 4 μήνες το 2018 με μισθό €1.000:

€1.000 Χ 4 μήνες = €4.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€4.000 / 52 εβδομάδες = €76,92 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€76,92 / 6 μέρες = €12,82 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€12,82 Χ 60% = €7,69 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 21 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι τρεις πρώτες μέρες) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 21 Χ €7,69 = €161,49

Παράδειγμα 3:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €3.000 για 12 μήνες:

€3.000 Χ 12 μήνες = €36.000 (το ετήσιο εισόδημα)

€36.000 / 52 εβδομάδες = €692,31 (οι εβδομαδιαίες αποδοχές)

€692,31 / 6 μέρες = €115,39 (οι ημερήσιες αποδοχές)

€115,39 Χ 60% = €69,23 (το ημερήσιο επίδομα).

Επειδή το ημερήσιο επίδομα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που είναι δυνατό να καταβληθεί (€1.214 για περίοδο ενός μηνός), το ημερήσιο επίδομα καθορίζεται στο μέγιστο δυνατό, δηλαδή στα €46,69.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 21 μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι πρώτες 3 μέρες) και

το καταβλητέο επίδομα είναι €46,69 Χ 21 = €980,89

2  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, δεν είχαν δηλαδή εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες από 13 εβδομάδες απασχόληση το 2018, και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, το ύψος του – κατ’ εξαίρεση – Ειδικού Επιδόματος ανέρχεται:

 • στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του Ιανουαρίου 2020 ή
 • στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η διαφορά με το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα των Σχεδίων Πλήρους η Μερικής Αναστολής Εργασιών, είναι ότι αφαιρούνται από τον υπολογισμό οι πρώτες τρεις μέρες από την περίοδο που υποβάλλει ο αιτητής, με βάση τη Νομοθεσία.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος άρχισε εργασία για πρώτη φορά εντός του 2019 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου ήταν €1.000.

Σε αυτή την περίπτωση το Ειδικό Επίδομα Ασθένειας υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€1.000 / 4,33 εβδομάδες = €230,77 (οι εβδομαδιαίες απολαβές)

€230,77 / 6 μέρες = €38,46 (οι ημερήσιες απολαβές)

€38,46 Χ 40% = €15,39 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 21 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι πρώτες τρεις ημέρες) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 21 Χ €15,39 = €323,19

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 2 μήνες το 2018 με μισθό €800 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου 2020 είναι €900:

Σε αυτή την περίπτωση το Ειδικό Επίδομα Ασθένειας υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€900 / 4,33 εβδομάδες = €207,69 (οι εβδομαδιαίες απολαβές)

€207,69 / 6 μέρες = €34,62 (οι ημερήσιες απολαβές)

€34,62 Χ 40% = €13,85 (το ημερήσιο επίδομα).

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ήταν από 30/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 9 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι πρώτες τρεις ημέρες) και

το καταβλητέο επίδομα είναι 9 Χ €13,85 = €124,65

Όχι. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιωμένης ασφάλισης* για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

*  “Εξομοιούμενη ασφάλιση” σημαίνει ότι ενώ ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών οι αποδοχές του λογαριάζονται ως ασφαλιστέες για τους σκοπούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.

Όχι.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί ότι τα παραχωρηθέντα από το Υπουργείο Εργασίας επιδόματα δεν θα  χρησιμοποιηθούν έναντι οποιονδήποτε δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των πελατών.

Το Υπουργείο Εργασίας παραχωρεί το ποσό του επιδόματος με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό θα είναι πρακτικά αδύνατο να σας δοθούν έγκαιρα τα χρήματα, ακόμη και αν είστε δικαιούχος.

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει δεσμευθεί στο τάχιστο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών.

Γι” αυτό σε περίπτωση που δεν έχετε Τραπεζικό Λογαριασμό ή κάρτα αναλήψεων (είτε πιστωτική, είτε χρεωστική), τότε καλείστε να επικοινωνήσετε με το τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας για προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες διευθετήσεις.

Η Βουλή έχει εγκρίνει νόμο που δίνει στην Υπουργό Εργασίας την ευχέρεια να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορίζοντας τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για ειδικές παροχές για την αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει εκδόσει την:
Απόφαση με Αρ. 2 του 2020 – Κ.Δ.Π. 130/2020.

Με βάση τον νόμο αυτό, η Υπουργός Εργασίας έχει ακόμη εκδόσει την:
περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 6) του 2020.

Η αίτηση ένταξης για χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος Ασθένειας υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αίτηση Ειδικού Επιδόματος Ασθένειας

Για να σας καταβληθεί το επίδομα, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού:

EEA.6: Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Αναστολή Δόσεων Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Για όσους πληρώνουν με δόσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η καταβολή των δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 έχει ανασταλεί και η συνολική περίοδος αποπληρωμής έχει  επεκταθεί κατά δύο μήνες.
Αυτό έχει επιτευχθεί με ψήφιση από τη βουλή τροποποίησης του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου.

Παράταση Υποβολής Ενστάσεων στο ΤΚΑ από αυτοεργοδοτουμένους

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, η χρονική περίοδος υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις από αυτοτελώς εργαζομένους επεκτάθηκε για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (αντί μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 που ίσχυε προηγουμένως).

1433 Γραμμή Ενημέρωσης για τα Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας έχει λειτουργήσει τον παγκύπριο τετραψήφιο αριθμο 1433, όπου δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα του κοινού.
Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08:00 μέχρι τις 18:00.

Εξυπηρέτηση πολιτών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) προτρέπουν τους πολίτες όπως περιορίσουν τις επισκέψεις τους στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Για την πληρωμή των εισφορών στα Ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Όσοι έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδικτυακού συστήματος καταβολής εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παροτρύνονται να καταβάλλουν τις εισφορές μέσω του εν λόγω συστήματος.

Όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, καλούνται να καταβάλλουν τις εισφορές μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής / ιστοσελίδας JCC Smart.

Επισημαίνεται ότι επιπρόσθετα της πληρωμής μέσω JCC Smart, όλοι οι εργοδότες καλούνται όπως απαραίτητα εναποθέσουν τo έντυπο «Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα των Υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώριση των αποδοχών όλων των εργοδοτουμένων.

Νοείται ότι οι εργοδότες που υποβάλλουν στοιχεία με μηχανογραφημένα μέσα (π.χ. usb, cd κ.ά.), θα πρέπει να τα εναποθέτουν μαζί με το έντυπο «Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα ειδικά κιβώτια.

Εναλλακτικά, τα πιο πάνω έντυπα ΥΚΑ2-002/ μηχανογραφημένα μέσα θα μπορούσαν να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 • Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Λεωφόρος Αθαλάσσας 56, 1466 Στρόβολος, Λευκωσία.

 • Υποκατάστημα Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αγίου Ανδρέα, Ναυαρίνου 11, 1100Λευκωσία.

 • Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3012 Λεμεσός.

 • Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας, Φίλιου Τσιγαρίδη 1, 6023 Λάρνακα.

 • Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου, Φιλικής Εταιρείας 1, 8047 Πάφος.

 • Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου, Τ.Θ. 36007, 5385 Δερύνεια.

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιθυμούν Έκδοση Βεβαιώσεων από  τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανάλογα με την επαρχία:
Λευκωσία: nicosia@sid.mlsi.gov.cy
Λεμεσός: limassol@sid.mlsi.gov.cy
Λάρνακα: larnaca@sid.mlsi.gov.cy
Πάφος: paphos@sid.mlsi.gov.cy
Αμμόχωστος: ammochostos@sid.mlsi.gov.cy

Οι εισφορές του Φεβρουαρίου 2020 που ήταν καταβλητέες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020, μπορούν να καταβάλλονται μέχρι και τις 14 Απριλίου 2020.

Μετά τις 14 Απριλίου γίνονται ληξιπρόθεσμες.

Εάν έχουν καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά από ασφαλισμένους που – λόγω των μέτρων (πχ Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς στο ΓΕΣΥ) – αυτά θα θεωρηθούν υπερπληρωμές και θα πιστωθούν στο λογαριασμό αυτού που τα έχει καταβάλει.

Τα πιο πάνω περιλαμβάνονται στην Απόφαση Αρ. 7 του 2020, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παραβίαση Δικαιωμάτων των Εργαζομένων

Καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα πρέπει να υποβάλλονται:
Στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:
Λευκωσία: 22803100 / 22803127,
Λεμεσός: 25819440 / 22819820,
Λάρνακα: 24817800 / 24817801
Πάφος: 26822614 / 26826640
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dlr.mlsi.gov.cy
Στην Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων:
τηλ.: 77778577
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy

ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account