Συμπληρωματική Απόφαση Αρ. 6 – Έκτακτα Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19 ΝΟΜΟΣ 27(Ι) ΤΟΥ 2020

Απόφαση δυνάμει των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 12

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 12 του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου 27(Ι) του 2020 με την παρούσα Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 6) του 2020.

2. Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα όσο και των επιχειρήσεων και των εργοδοτών, εφαρμόζονται τα ακόλουθα για τα ειδικά Σχέδια που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τις Κ.Δ.Π. 127/2020, Κ.Δ.Π. 128/2020, Κ.Δ.Π. 129/2020, Κ.Δ.Π. 130/2020 και Κ.Δ.Π. 131/2020:

(α) Για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου της Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 130/2020) και του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 131/2020), η έννοια του όρου «επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εργοδότες και με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδοτουμένους τους.

(β) Για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 131/2020) και του Ειδικού Σχεδίου Αυτοτελώς Εργαζομένων (Κ.Δ.Π. 129/2020), στον υπολογισμό της μείωσης πέραν του 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, του αυτοτελώς εργαζομένου και του εργοδότη, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 16η Μαρτίου 2020, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής έστω και μεταγενέστερα της 16ης Μαρτίου 2020.

(γ) Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν για το Ειδικό Σχέδιο της Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 130/2020) και το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 131/2020), θα θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση του ομίλου και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα Αριθμό Μητρώου Εργοδότη,

(δ) Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

(ε) Στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 130/2020), δύναται να περιληφθούν και επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεμένες με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή εργασιών σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας. Προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των πιο πάνω επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης είναι να υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 80%, όπως η μείωση του κύκλου εργασιών υπολογίζεται με βάση τις σχετικές Αποφάσεις.

(στ) Αναφορικά με τις περιπτώσεις αυτοτελώς εργαζομένων που εμπίπτουν στην παράγραφο 3(στ)(iii) του σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (Κ.Δ.Π. 128/2020) καθορίζεται ότι το ελάχιστο ποσό που δύναται να καταβληθεί σε δικαιούχο για περίοδο τεσσάρων βδομάδων είναι τα €100.

(ζ) Αναφορικά με τις περιπτώσεις προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο 4(γ)(ii) του Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 130/2020), την παράγραφο 4(γ)(ii) του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 131/2020) και την παράγραφο 3(στ)(ii) του σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (Κ.Δ.Π. 128/2020) καθορίζεται ότι το ύψος του Ειδικού Επιδόματος που δύναται να καταβάλλεται στα υπό αναφορά μισθωτά πρόσωπα ανέρχεται στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του Ιανουαρίου 2020 ή των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(η) Σε όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν βάσει των διατάξεων των Κ.Δ.Π. 127/2020, Κ.Δ.Π. 128/2020, Κ.Δ.Π. 129/2020, Κ.Δ.Π. 130/2020 και Κ.Δ.Π. 131/2020 θα καταβληθούν τα αντίστοιχα επιδόματα στους δικαιούχους κατά προτεραιότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και ότι οι αιτήσεις είναι ορθά συμπληρωμένες.

(θ) Για την εφαρμογή του Σχεδίου Ειδικής Άδειας Φροντίδας Παιδιών (Κ.Δ.Π. 127/2020) η έννοια του όρου «Παιδιά με αναπηρίες» σημαίνει:

(i) Πρόσωπα τα οποία έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και τα οποία πιστοποιούνται ως πρόσωπα με σοβαρή ή ολική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ή να έχουν εγκριθεί ως λήπτες δημόσιου βοηθήματος ως ανάπηρα άτομα με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέχρι να πιστοποιηθούν ως άτομα με σοβαρή ή ολική μακροχρόνια σωματική ή/και πνευματική ή/και διανοητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, εφόσον κληθούν για πιστοποίηση ή πρόσωπα που πιστοποιούνται από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ως πρόσωπα με μέτρια νοητική αναπηρία,

(ii) πρόσωπα τα οποία έχουν θεωρηθεί δικαιούχοι των επιδομάτων που λαμβάνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένων και των οροθετικών ατόμων.

(ι) Για το Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας δύνανται να καταστούν δικαιούχοι και άτομα με αναπηρίες τα οποία εργάζονται με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη.

3. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020.

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,

Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account