Κανονισμοί – Αποσυμφόρηση των Φυλακών

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ NOMOI ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 28

 

62(I) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005 116(Ι) του 2008 37(Ι) του 2009 200(Ι) του 2015 39(Ι) του 2016 42(Ι) του 2018 112(Ι) του 2018 36(Ι) του 2020.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 28 των περί Φυλακών Νόμων του 1996 έως 2020 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς
Συνοπτικός τίτλος.

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 18.04.1997 20.03.1998 29.11.2002 27.07.2018

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Φυλακών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Φυλακών (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 1997 έως 2020.
Τροποποίηση του Κανονι- σμού 121 των βασικών κανονισμών.

 

2. Ο Κανονισμός 121 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (7) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:

«(7) Κρατούμενοι που διαμένουν στο Κέντρο ανεξαρτήτως της διάρκειας της ποινής που τους επιβλήθηκε από το Δικαστήριο, δικαιούνται να επισκέπτονται τις οικογένειές τους χωρίς συνοδεία, κάθε εβδομάδα.».

Τροποποίηση του Κανο- νισμού 127 των βασικών κανονισμών.

 

3. Ο Κανονισμός 127 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης «έξι» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δώδεκα»· και

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού της λέξης «έξι» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «δώδεκα».

Τροποποίηση του Κανονι- σμού 137 των βασικών κανονισμών.

 

4. Ο Κανονισμός 137 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «δώδεκα» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δεκαοκτώ».

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account