Νόμος – Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 369 Εκατομμυρίων

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ

 

Προοίμιο.
89 (ΙΙ) του 2019.
ΕΠΕΙΔΗ συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχο της Δημοκρατίας και οι οποίες δημιουργούν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας και γενικά του δημοσίου συμφέροντος, είναι ανάγκη να διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς για τους οποίους δεν γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμο του 2019.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμο του 2019 είναι ανεπαρκή ώστε να καλύψουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η Δημοκρατία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.1) του 2020.

 

Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό
του Πάγιου Ταμείου
της Δημοκρατίας
ποσού ύψους
€369.000.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2020. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να ψηφιστούν αργότερα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2020, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια ευρώ, για κάλυψη των δαπανών της κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.
Ειδίκευση των
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πίνακας.
 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Κεφάλαιο και στην υποομάδα δαπανών του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο Κεφάλαιο και στην υποομάδα δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στον Πίνακα.

 

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account