Νόμος – Εξώδικο Πρόστιμο 150 Ευρώ στους Παραβάτες Διαταγμάτων

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2018

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

47(Ι) του 1997
82(I) του 2000
52(Ι) του 2002
27(Ι) του 2006
96(Ι) του 2010
127(Ι) του 2010
90(Ι) του 2012
99(Ι) του 2012
124(Ι) του 2013
74(Ι) του 2015
44(Ι) του 2016
20(Ι) του 2017
135(Ι) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους του 1997 έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 έως 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού νόμου.
2. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «ογδόντα πέντε ευρώ (85€)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «εκατόν πενήντα ευρώ (€150)».
Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού νόμου.Κεφ. 260.
32(Ι) του 2003.
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, την αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει το εν λόγω αδίκημα είναι νομικό πρόσωπο, η γραπτή ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους ή κατ’ εντολήν του και σε τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι επιδόθηκε δεόντως στο νομικό πρόσωπο που διέπραξε το αδίκημα.»·

(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «αλλά μόνο» (πρώτη γραμμή) και την προσθήκη μετά τη λέξη «αυτόν» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και για αδικήματα που αφορούν σε παραβίαση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων»· και

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(στ) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα που διαπράττονται δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.».

Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού νόμου.
4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού με άνω τελεία· και

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(ζ) σε περίπτωση που το αδίκημα αφορά σε παραβίαση διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, η καταβολή του επιβληθέντος προστίμου γίνεται σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό ή στο λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.».

Τροποποίηση
του Πίνακα IV
του βασικού νόμου.
5. Ο Πίνακας IV του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τελευταίο προνοούμενο σε αυτό αδίκημα του ακόλουθου νέου αδικήματος:

 

 

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account