Διάταγμα (Τροποποίηση Αρ. 5) – Επέκταση Απαγόρευσης Πτήσεων

ΟI ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 2002 ΕΩΣ 2019 ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡ. 1008/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/2 ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4, 5, 129 (2) και 260 (1) και (2) των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2002 έως 2019 και δυνάμει του άρθρου 21(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2 της 11ης Δεκεμβρίου 2018

Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της Δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων και αυστηρότερων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ.1) έως (Αρ. 21) του 2020 και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγεί το άρθρο 260 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων του 2002 έως 2019 και το Άρθρο 21(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2 της 11ης Δεκεμβρίου 2018, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID – 19) (Τροποποιητικό) (Αρ. 5), Διάταγμα του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID – 19), Διάταγμα του 2020 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Βασικό Διάταγμα»), το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID – 19), (Τροποποιητικό) (Αρ.1), Διάταγμα του 2020, το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVlD – 19), (Τροποποιητικό) (Αρ. 2), Διάταγμα του 2020, και το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVlD – 19), (Τροποποιητικό) (Αρ. 3), Διάταγμα του 2020 και το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID – 19), (Τροποποιητικό) (Αρ. 4), Διάταγμα του 2020 τα οποία μαζί με το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID – 19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 5) του 2020.

2. Το άρθρο 2 του Βασικού Διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (Α), της φράσης «από την 00:00 π.μ. ώρα Κύπρου της 1ης Μαΐου 2020 και για περίοδο 14 ημερών» (5η και 6η γραμμή) με τη φράση «από την 00:00 π.μ. ώρα Κύπρου της 15ης Μαΐου 2020 και για περίοδο 14 ημερών» .

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (Β), της φράσης «από την 00:00 π.μ. ώρα Κύπρου της 1ης Μαΐου 2020 και για περίοδο 14 ημερών» (3η και 4η γραμμή) με τη φράση «από την 00:00 π.μ. ώρα Κύπρου της 15ης Μαΐου 2020 και για περίοδο 14 ημερών» .

(γ) με την αντικατάσταση,  της παραγράφου (Γ), με την ακόλουθη νέα παράγραφο (Γ),

«(Γ) Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5(1) των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2002 έως 2019, απαγορεύεται εξ ολοκλήρου η διενέργεια όλων των τοπικών πτήσεων, από την 00:00 π.μ. ώρα Κύπρου της 15ης Μαΐου 2020 και για περίοδο 14 ημερών, μεταξύ του ιδίου αερολιμένα ή μεταξύ των αερολιμένων της Δημοκρατίας.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι τεχνικές πτήσεις, οι εκπαιδευτικές πτήσεις και οι πτήσεις κρατικών αεροσκαφών.»

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την 00:00 π.μ. ώρα Κύπρου της 15ης Μάϊου 2020.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ,
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account