Νόμος – Αναστολή Ανάκτησης Κατοχής Υποστατικού

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020

 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η λήψη ορισμένων νομοθετικών μέτρων προσωρινής φύσεως για την προστασία ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστασης που αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί λόγω της λήψεως από την 24η Μαρτίου 2020 περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020.
Ερμηνεία.

23 του 1983
51 του 1983
39 του 1984
79 του 1986
94 του 1986
135 του 1988
51 του 1989
138 του 1991
67(Ι) του 1992
100(Ι) του 1992
2(Ι) του 1993
102(Ι) του 1995
70(Ι) του 1999
109(Ι) του 1999
119(Ι) του 1999
16(Ι) του 2001
20(Ι) του 2001
150(Ι) του 2002
171(Ι) του 2003
99(Ι) του 2006
128(Ι) του 2007
173(Ι) του 2013
3(Ι) του 2020.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«βασικός νόμος», σημαίνει τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο·

«Δικαστήριο», σημαίνει το, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του βασικού νόμου, Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.

(2) Όροι, οι οποίοι δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το βασικό νόμο.

Αναστολή ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου. 3. Παρά τις διατάξεις του βασικού νόμου, κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αυτού, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τοιαύτης διαδικασίας μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

 

Ειδικές διατάξεις. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο δεν έχει καταβληθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

 

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account