Διάταγμα Αρ. 2 – Απαγόρευση Εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ) και (δ)

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(γ) και (δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10/3/2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοιού COVID – 19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοιού COVlD-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, καθορίζονται τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία θα ισχύουν από τη 15η Μαρτίου 2020 και ώρα 01:00 μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2020 και ώρα 00:59:

α. Απαγορεύεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιουδήποτε πολίτη – ανεξαρτήτως υπηκοότητας – που δεν εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες:

• Κύπριοι πολίτες.
• Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία.
• Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη Δημοκρατία.
• Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.
• Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.
• Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

β. Όσον αφορά τα σημεία διέλευσης μεταξύ των περιοχών που η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και των κατεχόμενων περιοχών, θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο για άτομα τα οποία εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

• Κύπριοι πολίτες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
• Νόμιμα διαμένοντες στις ελεύθερες περιοχές.
• Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.

3. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της παραγράφου 2 του παρόντος Διατάγματος, άτομα τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία:

(α) Από την Επαρχία Hubei της Κίνας, την Ιταλία, το Ιράν και τη Δημοκρατία της Κορέας, τίθενται υποχρεωτικά σε περιορισμό, υπό ιατρική παρακολούθηση για περίοδο τουλάχιστον 14 ημερών,

(β) από οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), τίθενται υποχρεωτικά σε αυτό-περιορισμό και αυτό-παρακολούθηση για περίοδο ΐ4 ημερών και επικοινωνούν με τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας εάν εκδηλώσουν συμπτώματα του ιού.

4. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account