Διάταγμα Αρ. 6 – Απαγόρευση Μετακινήσεων και Αναστολή Εργασιών

Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ) και (δ)

O Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ) και (δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, με το παρόν Διάταγμα εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 6) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που είχαν εκδοθεί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19, Διάταγμα (Αρ. 5) του 2020 – Κ.Δ.Π. 103/2020, και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

Με το παρόν Διάταγμα αποφασίζονται τα ακόλουθα από τις 06:00 π.μ. της 19ης Μαρτίου 2020:

α) Καταργείται η αναστολή λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων, όπως είχε καθοριστεί δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοιού COVID- 19, Διάταγμα (Αρ. 4) του 2020 – Κ.Δ.Π. 102/2020.

β) Απαγορεύεται το εσωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων στις επιχειρήσεις καθαρισμού οχημάτων (πλυντήρια αυτοκινήτων), περιλαμβανομένων και των πρατηρίων πετρελαιοειδών, μέχρι την 13η Απριλίου 2020 και ώρα 05:59 π.μ.

γ) Άνευ επηρεασμού των προνοιών της παραγράφου 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοιού COVID – 19, Διάταγμα (Αρ. 3) του 2θ2θ – Κ.Δ.Π. 101/2020, εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, τα ξενοδοχεία/καταλύματα που φιλοξενούν προσωπικό που προέρχεται από Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς με τα οποία/οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις. Τα εν λόγω ξενοδοχεία παραμένουν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος των σχετικών συμφωνιών / συμβάσεων, αποκλειστικά και μόνο για τη φιλοξενία του εν λόγω προσωπικού.

δ) Επιπρόσθετα των Υπηρεσιών οι οποίες έχουν καθοριστεί ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες με βάση τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών της 16ης Μαρτίου 2004 και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία της 12ης Δεκεμβρίου 2005, καθορίζονται ως ουσιώδεις υπηρεσίες και οι ακόλουθες για τις οποίες θα πρέπει όλο το προσωπικό να επιστρέψει ή να παραμείνει αμέσως στα καθήκοντά του μετά την έκδοση σχετικών οδηγιών από τον/την αρμόδιο Υπουργό ή/και τους/τις επικεφαλείς των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και τους/τις επικεφαλείς των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου όπου αφορά:

(i) Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,

(ii) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,

(iii) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα:

Νοείται ότι, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερ. 16 Μαρτίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, θα αξιοποιούνται σε άλλα καθήκοντα συναφή με τις εργασίες των Υπουργείων/Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης /Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα άτομα που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων του πιο πάνω καταλόγου και που επιθυμούν να απέχουν από την εργασία τους δύναται να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς την αρμόδια αρχή στην οποία υπάγονται, για λήψη άδειας ασθενείας.

ε) Τα άτομα τα οποία ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και καθεστώς αυτοπεριορισμού υποχρεούνται να:

(i) Παραμένουν εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν, εκτός εάν λάβουν οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δημόσιας υγείας για μετάβαση σε Ιατρικό Κέντρο,

(ii) διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλα πρόσωπα, και

(iii) μη δέχονται κατ’ οίκον επισκέψεις εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν:

Νοείται ότι, τα άτομα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες εκδίδονται από καιρό εις καιρό και οι οποίες κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται αναφορικά με τη διαδικασία υποχρεωτικού περιορισμού και/ή το καθεστώς αυτοπεριορισμού.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account