Διάταγμα – Αναστολή Τραπεζικών Δόσεων

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ EKTAKTΩN ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5

Ο Υπουργός Οικονομικών, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 5 του περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων Αναστολής από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διάταγμα του 2020.

2. Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος –
«Αυτοτελώς Εργαζόμενος» σημαίνει τον Αυτοτελώς Εργαζόμενο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010 έως 2019, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Επιχείρηση» σημαίνει την επιχείρηση κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές, Νόμο του 2020 ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.

3. (1) Τα έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος και μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

(2) (α) Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.Νοείται ότι στο παρόν Διάταγμα καλύπτονται και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τρίτους.

(β) Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19.

(γ) Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Νοείται ότι, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει τo δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί το κριτήριο της μη ύπαρξης καθυστερήσεων πέραν των 30 ημερών και έχει υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αναστολή δόσεων.

Νοείται περαιτέρω ότι το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

(δ) Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.

Νοείται ότι, την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται, μέχρι την τελική αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων, σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Νοείται περαιτέρω ότι παρά την προαναφερθείσα αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι – αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή – θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης.

(3) Αναστέλλεται η λήψη μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων που καλύπτονται από το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου. Η μη καταβολή δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής δεν συνιστά καθ’ ουδέναν λόγο παραβίαση όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

(4) Αναστέλλεται η υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Νοείται ότι τόσο κατά την υποβολή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά και κατά την αξιολόγηση από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

(5) Αναστέλλεται η υποχρέωση των Αυτοτελώς Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων για τους οποίους ισχύει η αναστολή των δόσεων δυνάμει του εδαφίου (2)για την υποβολή προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς των οικονομικών τους καταστάσεων για το έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Νοείται ότι, σε περιπτώσεις αιτήσεων για χορήγηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων ισχύουν οι πρόνοιες της περί Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2016-2020 της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και σχετικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν ή δύναται να εκδοθούν, δυνάμει της εν λόγω Οδηγίας, από την Κεντρική Τράπεζα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ,
Υπουργός Οικονομικών

 

Παράρτημα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ EKTAKTΩN ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2020

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Word

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Pdf

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account