Διάταγμα Αρ. 8 – Εξυπηρέτηση Ευπαθών Ομάδων

Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, με το παρόν Διάταγμα εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 8) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που είχαν εκδοθεί με το περί Λοιμο- καθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19), Διάταγμα (Αρ. 7) του 2020 – Κ.Δ.Π. 107/2020, και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων, με το παρόν Διάταγμα εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

3. Με τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας τίθενται αμέσως σε εφαρμογή τα πιο κάτω μέτρα:

α) Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα), χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας, ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας.

β) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου πρόσωπο το οποίο είτε είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού COVID – 19, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

4. Από τις 06.00 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Τα Φαρμακεία και Υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

(i) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του.

  1. (ii)  Εξήντα ετών και άνω.
  2. (iii)  Με αναπηρίες.

β) Όσες επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί, στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020, ΚΔΠ 101/2020, και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση δύναται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι:

  1. (i)  Δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν), και
  2. (ii)  Τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (ε) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων Για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 – Κ.Δ.Π. 101/2020, με τις οποίες δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

5. Εξαιρούνται από τις πρόνοιες της παραγράφου (γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 – Κ.Δ.Π. 101/2020, τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες με:

(α) Το Υφυπουργείο Τουρισμού για:

(i) Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξή τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (Καραντίνα) δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 5) του 2020 – ΚΔΠ 103/2020.

(ii) Προσωρινή φιλοξενία ξένων περιηγητών οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους.

(β) Διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνείς Οργανισμούς με τις οποίες/με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους.

(γ) Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για φιλοξενία αιτητών ασύλου ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ή αιτητών διεθνούς προστασίας.

6. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account