Διάταγμα Αρ. 5 - Εξαιρέσεις από Προσκόμιση Ιατρικού Πιστοποιητικού+